Algemene voorwaarden SimplyRight®

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 15 juli 2016 op elke dienstverlening van SimplyRight aan de Klant.

1. Definities

SimplyRight: de handelsnaam van Matthias Marck, eenmanszaak, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0658.941.982. Gegevens: SimplyRight, Vaartdijk 21, 2110 Wijnegem; www.simplyright.be; SimplyRight is een geregistreerd merk bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom onder het nummer 1333717;

Dienst(en): De (juridische) dienst(en)/oplossing(en) die SimplyRight aanbiedt waaronder merken registreren, opmaak algemene voorwaarden, overeenkomsten, screening van webshops, bedrijfswebsites en voorwaarden, legal checks, aanbieden van modeldocumenten, corporate housekeeping (deze lijst is niet limitatief);

Klant: de natuurlijke persoon (particulier) of rechtspersoon die diensten afneemt van SimplyRight;

Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de diensten door SimplyRight aan de Klant;

Partij(en): SimplyRight en/of Klant;

Prijzen/Tarieven: De afgesproken Prijs die wordt aangerekend aan de Klant voor het leveren van de Dienst(en).

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen SimplyRight en de Klant waarop SimplyRight deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3. Uitvoering-Opzegging van de Overeenkomst

SimplyRight zal de opdracht/Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende persoon kunnen worden gesteld uitvoeren.

Zowel de Klant als SimplyRight kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de Overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat de reeds verrichte Diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

4. Prijzen-Tarieven-Kosten

SimplyRight is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk.

Prijzen en/of Tarieven staan vermeld op de website van SimplyRight en/of in de offerte tussen SimplyRight en de Klant. Alle aanbiedingen en offertes blijven maximum 30 kalenderdagen geldig. Elke geleverde Dienst zal gefactureerd worden volgens de Prijzen/Tarieven gekend door de Klant.

De kosten die SimplyRight heeft voorgeschoten aan derden, zoals van merkenregisters, het Belgisch Staatsblad, vertalers, alsook verplaatsingskosten worden afzonderlijk aangerekend.

5. Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekeningnummer BE98 3631 6364 4393 (IBAN), BBRU BE BB (BIC), ING België. Niet-betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot verwijlinteresten aan 10% per jaar en een schadebeding van 10% van het factuurbedrag met een minium van 75€. Eventuele klachten dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6. Beroep op derden

SimplyRight kan zo mogelijk een beroep doen op derden. SimplyRight zal hier steeds goedkeuring vragen van de Klant. De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Klant, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De vergoedingen en/of erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Klant en zullen in de regel rechtstreeks door de Klant betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door SimplyRight voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Klant.

7. Aansprakelijkheid

SimplyRight levert een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.

De Klant ontlast SimplyRight van alle aansprakelijkheid inzake de geleverde Diensten. De geleverde Diensten worden steeds te goeder trouw uitgevoerd, maar SimplyRight kan niet borg staan voor de volledige of gedeeltelijke juistheid ervan.

SimplyRight kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade door de Klant geleden, ten gevolge van niet, niet tijdige, onvolledige, gebrekkige of onjuiste uitvoering van de Overeenkomst.

SimplyRight kan niet instaan voor de volledige of gedeeltelijke juistheid of stiptheid van de geleverde Diensten, bij welk communicatiemiddel ook verstrekt en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade, veroorzaakt door onachtzaamheid of door welke handeling ook of het nalaten hiervan, of om welke reden ook met betrekking tot de geleverde Diensten. In geen enkele geval kan SimplyRight aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade, van welke aard ook.

SimplyRight is nooit aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doet.

Mocht alsnog enige aansprakelijkheid van SimplyRight in het gedrang komen, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 10% van de door SimplyRight in rekening gebrachte Prijzen/Tarieven.

8. Intellectuele eigendom

Op alle geleverde Diensten behoudt SimplyRight zich de rechten en bevoegheden op grond van intellectuele eigendomsrechten, evenals het auteursrecht.

Klant geeft SimplyRight de toestemming om haar (handels)naam en/of merk, evenals het logo, aan te wenden om deze te gebruiken als referentie op haar website (www.simplyright.be) alsook deze te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten.

9. Overmacht

Indien de (tijdige) levering door overmacht wordt verhinderd, dan heeft SimplyRight het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

10. Toepasselijk recht-Bevoegde rechtbank

Alle geschillen worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

Aanvullende voorwaarden: Merkregistratie door SimplyRight®

Het registreren van een merk is onderhevig aan aanvullende voorwaarden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden.

1. Procedure merkregistratie

Als merkenadviseur en merkgemachtigde (voor het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom) stippelt SimplyRight de beste route uit voor bescherming van een merk van de Klant en neemt desgewenst alle administratie evenals juridische formaliteiten over.

6 stappen om een merk te registreren:

 1. Klant contacteert SimplyRight
 2. SimplyRight doet een merkonderzoek
 3. SimplyRight deponeert het merk bij de bevoegde instantie (merkenbureau)
 4. Het merk wordt gepubliceerd en onderzocht
 5. Inhoudelijke procedure door het desbetreffende merkenbureau
 6. Het merk is geregistreerd en Klant ontvangt een bewijs van inschrijving

Nu volgt een gedetailleerd overzicht welke stappen SimplyRight onderneemt om een merk te registreren:

 1. Klant contacteert SimplyRight om een merk te registreren. Na deze contactname weet SimplyRight wat te registreren (woordmerk, beeldmerk), in welke classificaties onder te brengen, enz).
 2. Merkonderzoek door SimplyRight. SimplyRight gaat na of het merk reeds bestaat in één of ander officieel merkenregister en of het merk voldoet aan de juridische voorwaarden. Dit is geheel gratis wanneer Klant SimplyRight verzoekt het merk te registreren. Zoniet wordt het merkonderzoek gefactureerd aan tarief in voege op dat ogenblik.
 3. Deponering van het merk. Als het merkonderzoek door SimplyRight gunstig is, wordt er overgegaan tot de aanvraag zelf. SimplyRight maakt een volledig dossier op conform de wettelijke vereisten en formaliteiten. SimplyRight dient dit in bij de officiële instantie(s). Op dat moment is een eenmalig vast recht verschuldigd (een soort ‘registratierecht’).
 4. Publicatie in het merkenregister: met de aanvraag komt ook de publicatie van het merk tot stand. Het merk krijgt een nummer toegekend. Dit is meteen ook de start van de inhoudelijke procedure.
 5. Inhoudelijke procedure bij het desbetreffende merkenbureau: tijdens deze procedure wordt het merk inhoudelijk getoetst, evenals moet een oppositieperiode van 2 maanden doorlopen worden. Deze oppositieperiode geeft andere (lees oudere) merkeigenaars de kans om bezwaar aan te tekenen tegen het ingediende merk, bijvoorbeeld door eventuele verwarring. Gezien SimplyRight al een voorafgaandelijk merkonderzoek voert is de kans klein dat het merk geweigerd zal worden of bezwaar wordt ingediend. Indien het merk alsnog geweigerd zou worden, stellen wij alles in werk om het alsnog te aanvaarden.
 6. Na de oppositieperiode (minimum 2 maanden) is het merk ingeschreven en ontvangt Klant een bewijs van inschrijving. In dat bewijs staan alle gegevens van het merk.

2. Aanvullende voorwaarden merkregistratie-merkonderzoek-merkbewaking

Wanneer de Klant SimplyRight verzoekt tot registratie van een merk, zal Simplyright naar beste inzicht en vermogen een inschatting maken van de slaagkansen van de merkregistratie. Het merkonderzoek dat SimplyRight in voorkomend geval kosteloos voert is beperkt tot het onderzoeken of het te registreren merk reeds is ingeschreven in de desbetreffende merkenregisters, alsook die door de desbetreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt. SimplyRight gaat na of de gekozen merknaam/handelsnaam/logo nog beschikbaar is voor gebruik en registratie. Simplyright gaat eveneens na of het merk voldoet aan de juridische voorwaarden voor registratie.

SimplyRight hanteert voor merken die geregistreerd dienen te worden voor het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendomeen een zogenaamd ‘no cure no pay’-principe. Er wordt steeds een voorafgaandelijke merkonderzoek verricht. Dat wil zeggen dat de Kant slechts betaald wanneer SimplyRight de dienst (merkregistratie) tot een goed einde brengt. Indien na het merkonderzoek blijkt dat er een grote kans bestaat dat geen (eventuele) registratie mogelijk is, betekent het dat de Klant niet dient te betalen voor het merkonderzoek, tenzij de Klant alsnog beslist om het desbetreffende merk te laten registreren door SimplyRight. Het ‘no cure no pay’-principe geldt niet voor merken die Europees of Internationaal geregistreerd dienen te worden, dit gezien SimplyRight over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt. De Prijs (incl. registratiekosten van merkenbureau’s) die voorafgaandelijk werd afgesproken met Klant, blijft in elk geval verschuldigd .

Tijdens het inhoudelijke merkonderzoek beschikt SimplyRight over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap. SimplyRight kan daarom geen enkele garantie bieden omtrent een te registreren merk, dit gezien dit grotendeels afhangt van de appreciatiebevoegdheid van derde partijen. Klant begrijpt en aanvaardt dan ook dat elke merkregistratie door SimplyRight uitgevoerd steeds voor rekening en op risico van de Klant is.

Enkel wanneer er voldoende elementen aanwezig zijn die kunnen leiden tot een succesvolle registratie zal SimplyRight de Klant een certificaat bezorgen.

SimplyRight kan de Klant ondersteunen in het hernieuwen van bestaande merken (bijvoorbeeld na verlopen van 10 jaar bescherming), evenals andere acties die noodzakelijk zijn tot het instandhouden en bewaken van (intellectuele) rechten. Net als bij de registratie van het desbetreffende merk, wordt merkbewaking steeds te goeder trouw uitgevoerd, maar SimplyRight kan niet borg staan voor de volledige of gedeeltelijke juistheid ervan. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het toezien op de desbetreffende termijnen.

Buiten hetgeen in artikel 7 van de algemene voorwaarden wordt bepaald, kan SimplyRight niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade door de Klant geleden, ten gevolge van niet, niet tijdige, onvolledige, gebrekkige of onjuiste registratie, onderzoek en/of bewaking van het desbetreffende merk.

De Tarieven zoals voorgesteld op de website/offerte omvatten alle vaste rechten (registratiekosten) en andere mutaties in de bestaande merkenregisters, de kosten van inschrijvingen en vernieuwingen van inschrijvingen en andere mutaties in merkenregisters.

De volgende kosten zitten niet vervat in de voorgestelde Tarieven (niet-limitatieve lijst):

 • De kosten voor een eventuele spoedprocedure
 • De kosten voor extra classificaties
 • De kosten voor het voeren van oppositieprocedures
 • Gewaarmerkte uitreksels
 • Kosten inzake publicatie, verlenging, weigering, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, bijvoorbeeld kosten die voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of opposities van derden tegen de aanvrager
 • Kosten die na deponering van het merk kunnen ontstaan.

© 2017 SimplyRight®-Alle rechten voorbehoudenAdres

Vaartdijk 21-2110 Wijnegem (Antwerpen)

Ondernemingsnummer

0658.941.982